Òptica Reixach - Granollers - Optometria
PROTECCIÓ LABORAL

PROTECCIÓ OCULAR

Disposem d'equips de protecció ocular garantitzats segons la norma UNE-EN 166 per a llocs de treball en els quals existeixi risc de projecció de partícules, vessament de líquids i totes aquelles situacions en les que una evaluació de riscos laborals es consideri necessària.